ПОЛІТИКА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Сайт - сукупність текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, програмного коду, фото- і відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності Адміністрації Сайту, що містяться в мережі Інтернет під доменним ім'ям https://kurs.ayurveda192.ua

Користувач - це будь-яка особа, яка здійснила вхід на Сайт, що заповнила поля онлайн-форм на Сайті і прийняло умови цієї Угоди.

Персональні дані - дані, зазначені Користувачем в онлайн-формах Сайту (ім'я, адреса електронної пошти, номер телефону).

Обробка персональних даних - перелік дій з персональними даними Користувача, яка заповнила поля онлайн-форм: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання доступу), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних Користувача, що відправив запит, передача на вимогу суду, в т. ч., третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

ПОЛІТИКА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Справжня Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку ФОП Пітенко Юлія Ігорівна (2508411766), може отримати про користувача під час використання ним сайту: https://kurs.ayurveda192.ua. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Справжня Політика застосовується до всіх користувачів сайту https://kurs.ayurveda192.ua, оператором (ами) якого (далі - «Оператори») є: Індивідуальний підприємець Пітенко Юлія Ігорівна Код 2508411766 UA22321842000002600305314685 Телефон: + 380672238301 Email: jpitenko@gmail.com 1.2. Користувачі включають в себе всіх осіб, які підключаються і використовують справжній сайт. 1.3. Відомостями, що становлять персональні дані для цілей цієї Політики, є будь-яка інформація, надана через цей сайт і / або зібрана з використанням цього сайту та інших суміжних сайтів, яка дозволяє ідентифікувати особу суб'єкта персональних даних або може використовуватися з цією метою. 1.4. Оператори не перевіряють достовірність персональних даних, наданих користувачами, і не має можливості оцінювати їх дієздатність. Однак Оператори виходять з того, що користувачі надають достовірні і достатні персональні дані і підтримують цю інформацію в актуальному стані. 1.5. Оператори вживають необхідних правові, організаційні та технічні заходи для забезпечення безпеки і конфіденційності персональних даних відповідно до вимог міжнародних договорів, законодавства Російської Федерації і підзаконних нормативних правових актів в області обробки та захисту персональних даних. 1.6. Надаючи свої персональні дані і використовуючи сайт, Користувач погоджуєтеся з обробкою Ваших персональних даних та приймаєте умови їх обробки. Обробка означає будь-яку операцію з персональними даними незалежно від використовуваних засобів і процедури, зокрема, але не обмежуючись, збір, зберігання, використання, перевірку, надання, архівування або знищення персональних даних. 1.7. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності користувач повинен припинити використання сайту.

ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 1.9. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються користувачем шляхом заповнення форми на сайті і включають в себе наступну інформацію: 1.9.1. прізвище, ім'я, по батькові користувача; 1.9.2. контактний телефон користувача; 1.9.3. адреса електронної пошти (e-mail); 1.9.4. номер телефону. 1.10. Оператор здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.

ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА Персональні дані користувача Оператор може використовувати в цілях: Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від користувача. Здійснення рекламної діяльності за згодою користувача.

ПРИНЦИПИ І УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 1.11. Обробка персональних даних Операторами здійснюється на основі принципів: 1.11.1. законності і справедливості цілей і способів обробки персональних даних; 1.11.2. відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних; 1.11.3. відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних; 1.11.4. достовірності персональних даних, їх достатності для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей, заявленим при зборі персональних даних;

1.11.5. неприпустимість об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані; 1.11.6. зберігання персональних даних у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки; 1.11.7. знищення персональних даних після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в їх досягненні.

1.12. Обробка персональних даних здійснюється на підставі умов, визначених законодавством України. 1.13. Оператори вживають необхідних організаційних і технічних заходів для забезпечення безпеки персональних даних від випадкового або несанкціонованого доступу, знищення, перекручення, блокування доступу і інших несанкціонованих дій. 1.14. Оператори не несуть відповідальності за недостовірну інформацію, надану самими користувачами.

СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 1.15. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. 1.16. Персональні дані користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.

1.17. Оператор приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб. 1.18. Оператор спільно з користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 1.19. Користувачі сайту, будучи суб'єктами персональних даних, мають право: 1.19.1. вимагати уточнення своїх персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними, застарілими, недостовірними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав; 1.19.2. вимагати перелік своїх персональних даних, які обробляються Операторами, і джерело їх отримання; 1.19.3. отримувати інформацію про терміни обробки своїх персональних даних, в тому числі щодо термінів їх зберігання; 1.19.4. оскаржити в уповноваженому органі з захисту прав суб'єктів персональних даних або в судовому порядку неправомірні дії або бездіяльності при обробці його персональних даних. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ОПЕРАТОРА 1.20. Оператор зобов'язаний: 1.20.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цієї Політики конфіденційності. 1.20.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних користувача, за винятком п.1.22. цієї Політики Конфіденційності.


1.20.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. 1.20.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного користувачеві, з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 1.21. Оператор, що не виконав свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені користувачем в зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених п. 1.22. цієї Політики Конфіденційності. 1.22. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Оператор не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація: 1.22.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення. 1.22.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Оператором. 1.22.3. Була розголошена за згодою користувача.

ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 1.23. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між користувачем сайту Оператором, до звернення в органи виконавчої влади України - обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору). 1.24. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. 1.25. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Оператором застосовується чинне законодавство України.

ДОДАТКОВІ УМОВИ 1.26.Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди користувача. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті.

Made on
Tilda